MORAVAN Mléčná farma a. s.

O nás

Jsme společnost hospodařící v regionu „POODŘÍ“ v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Ostrava

Rostlinná výroba

Společnost hospodaří na celkové výměře 3406 ha zemědělské půdy, z toho plocha orné půdy činí
2.665 ha a plocha trvalých travních porostů 742 ha.

Z půdního fondu má Společnost
k 31.12.2021 ve svém vlastnictví celkem 911 ha půdy.

Pěstované plodiny

Pěstování obilovin, olejnin, technických
plodin a pícnin pro produkci vlastních objemných krmiv.

Pěstování obilovin, olejnin, technických
plodin a pícnin pro produkci vlastních objemných krmiv.

Nosnými plodinami řepka ozimá, pšenice ozimá, sladovnický ječmen, kukuřice, sója a trávy semeno.

Ostatní příjmy

Pěstování obilovin, olejnin, technických
plodin a pícnin pro produkci vlastních objemných krmiv.

Ostatní příjmy Společnosti plynou z poskytování služeb traktory a mechanizací, práce dílen a dopravu.

Společnost provozuje linku na posklizňovou úpravu osiv
trav, jetelovin a dalších plodin

Živočišná výroba

V živočišné výrobě se specializujeme na chov Holštýnského skotu s tržní produkcí mléka a odchov jalovic.

Chov

Chov mléčného skotu je jeden z nosných programů společnosti. Na středisku MF Lubina chováme dojné krávy a telata do stáří 5-ti měsíců.

Na středisku ŽV Petřvald a Petřvaldík provádíme odchov mladého dobytka.

Produkce mléka

Pěstování obilovin, olejnin, technických
plodin a pícnin pro produkci vlastních objemných krmiv.

V roce 2021 bylo dosaženo průměrné produkce mléka 31,51 litrů na dojnici, což představuje
celkovou produkci 10,1 miliónů litrů mléka za rok.

Počty zvířat

Pěstování obilovin, olejnin, technických
plodin a pícnin pro produkci vlastních objemných krmiv.

V jednotlivých kategoriích ke konci roku 2021 byly následující: telata 184 ks, a 880 ks mléčných krav.
Stavy skotu k 31.12.2021 jsou celkem 1673 ks.